Půjčovna vozidel PDF Tisk Email

Případný nájemce musí splňovat následující podmínky:

* Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorových vozidel
* Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě   jako další řidič.
* Nájemce nesmí vypůjčené vozidlo používat ke zkušebním nebo sportovním účelům.
* Při prvním pronájmu je třeba předložit následující doklady:
o Soukromá osoba, živnostník: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta,VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce)
o Právnická osoba: výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, osvědčení o registraci DIČ, objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (v případě nepřítomnosti při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče
o Cizinci: cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta

Platba - složení depositu

Před začátkem pronájmu je třeba složit zálohu (deposit) ve výši 5.000 - 15.000 Kč (dle délky pronájmu a výše kauce) jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů
Převzetí vozidla

Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.
Vrácení vozidla

Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován poplatek z prodlení, který činí 300,- Kč vč. DPH za každou započatou hodinu prodlení.

Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot dle odhadu počtu chybějících litrů paliva a přepočítán podle aktuálních cen paliva.
Pojištění a další služby

1. V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny.

2. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.

3. Odtah vozidla je účtován cenou podle ceníku odtahové služby. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku odtahové služby.
Ceník odtahové služby:

1. Minimální sazba do 20km (včetně)    800,- Kč
nakládka / vykládka    zdarma

2. Minimální sazba 21km-50km (včetně)    850,- Kč
nakládka / vykládka    300,- Kč

3. Více než 50km – cena za 1km    15,- Kč
nakládka / vykládka            300,- Kč

4. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

5. V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.

6. Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka. Výše uvedené částky odpovídají pojistným podmínkám k daným vozidlům.

7. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

8. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.

9. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

Pokuty a ostatní sankce

1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.

2. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován poplatek 300,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5000,- Kč.

4. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral s výjimkou běžného opotřebení (znečištění karoserie apod.). Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10 000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2 500,- Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva.

5. V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce + administrativní poplatek 300,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR.